Монгол шүлгийн түүвэр

Mонгол хэлний сонгодог шүлгүүд… Зохиогчийн нэрээр харна уу.